ქულაშეფასების სქემა
1საერთოდ ვერ იყენებს ცნებებს,ვერ იგებს დასმულ ამოცანას, გამოთვლები არაადეკვატურია.
2არაადეკვატურად იყენებს ცნებებს აღნიშვნებს, ვერ პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას.
3არასრულყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს, ამოიცნობს ორი ოდნავ განსხვავებული ფორმიტ წარმოდგენილ, იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს.
4იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ აღნიშვნას, პოულობს ამოცანის ამოხსნის რომელიმე გზას, მაგრამ გამოთვლები არასწორია.
5იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას და აღნიშვნას, იწყებს ამოცანის ამოხსნას, მაგრამ ვერ ასრულებს მას.
6იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების და აღნიშვნების უმეტესობას, პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას ,მაგრამ ხარვეზებით.
7იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების უმეტესობას, პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზებს, მიყვება მას, თუმცა ხარვეზებით.
8იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო თითქმის ყველა ცნებას, პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, გამოთვლები ძირითადად სწორია,აღწერს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტებს შორის.
9იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, აღნიშვნას, პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, იყენებს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ პროცედურებს შორის.
10იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, დებულებას და აღნიშვნას, ირჩევს მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოდგენის ოპტიმალურ ფორმას. პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, აღწერს და იყენებს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტებს შორის .გამოთვლები სწორია. არის შემოქმედებითი ადამიანი.
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp