ამოცანები და სრატეგიები
 • 1 სკოლის მართველობა
 • 1.1 სკოლის მართველობაში დემოკრატიული კულტურის დამკვიდრება და განვითარება
 • 1.3 სტრატეგიული დაგეგმვის მოსამზადებელი სამუშაოები
 • 1.4 ტრენინგ პროგრამების განხორციელება სიახლის დანერგვისათვის
 • სკოლის თვითშეფასება სიტუაციური კვლევის განხორციელება
  • ა)ანკეტის მომზადება-ინდივიდუალური შეხვედრების ორგანიზება
  • ბ)ანკეტის საბოლოო მომზადება
  • გ)მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება და პრობლემური ანალიზის გაკეთება
  • დ)პრიორიტეტული საკითხების ინდენტიფიცირება და კითხვარის შედგენა
  • ვ)ინდივიდუალური და ჯგუფური ინტერვიურების მონაცემებთა დამუშავება
  • დ)პრობლემური ანალიზის ანგარიშის მომზადება
 • 1.6 სტრატეგიული მიზნების განსაზღვრა, სტრატეგიული მისიის განაცხადის შემუშავება, სტრატეგიული არჩევანის გაკეთება,სტრატეგიული მიმართულების,მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის შემუშავება
წესდებისა და შინაგანაწესის შემუშავება და გადახედვა
 • 2.1 სამოქმედო გეგმის შემუშავება
 • 2.2 მიმდინარე შეხვედრები ადმინისტრაციასთან
 • 2.3 მმართველობითი რგოლების შექმნა და ფუნქციონირება
  • ა)პარტნიორთა საბჭო
  • ბ)პედაგოგიური საბჭოს გაძლიერება
  • გ)მოსწავლეთა თვითმართველობა
 • 2.4 ადმინისტრაცია
  • ა)მოსწავლეთა მიღება – მოძრაობა
  • ბ)უსაფრთხოება
  • გ)შენობის,ეზოს,ქონების,ტექნიკის დაცვა.დაზღვევა
 • 2.5 სახანძრო უსაფრთხოება.სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების უსაფრთხოება
 • 2.6 ჯანსაღი ცხოვრების წესი
 • 2.7 საქმის წარმოება
 • 2.8 მოსწავლის მშობლის და მასწავლებლის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები
 • 2.9 სკოლის აკრედიტაცია
 • 2.10 სწავლა და სწავლების სტრატეგია
 • 2.11 სასკოლო სასწავლო გეგმა
 • 2.12 სასკოლო საათობრივი ბადე
 • 2.13 ეროვნული სასწავლო გაგმით გაუთვალისწინებელი და სააღმზრდელო საქმიანობა
 • 2.14 გრიფირებული და დამხმარე სახელმძღვანელოები
 • 2.15 შეფასების სისტემა
 • 2.16 სადამრიგებლო პროგრამა
 • 2.17 ინკლუზიური განათლება
ბიბლიოთეკის პროგრამა
 • 3.1 წიგნების რეგისტრაცია
 • 3.2 ელექტრონული მონაცემთა ბაზა
 • 3.3 სტატისტიკის წარმოება
 • 3.4 ბიბლიოთეკის საჭირეობების კვლევა
 • 3.5 ბიბლიოტეკის რეკონსტრუქციის პროგრამა
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp