მართვის ორგანოები

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

ფიზიკური შრომის და ესთეტიკური აღზრდის კათდრა

  • სამოქმედო გეგმა
  • შეფასების რუბრიკები
  • სახელმძღვანოების ნუსხა

საბუნებისმეტყველო კათედრა

  • სამოქმედო გეგმა
  • შეფასების რუბრიკები
  • სახელმძღვანოების ნუსხა