სკოლის ბიბლიოთეკა

სკოლაში ფუნქციონირებს სასკოლო სასწ.გეგმის შესაბამისი ბიბლიოთეკა 7800 ერთეული წიგნადი ფონდით. ფონდი შედგება მხატვრული, სამეცნიერო, ტექნიკური, ლიტერატურის, სხვადასხვა გამოცემისა და ტემატიკის ენციკლობედიების, ლექსიკონების, ფოტო და სამხატვრო ალბომების და მოსწავლეთა  საჭიროებისათვის ყველა კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოებისგან, რომლებიც შეესაბამება სასწავლო გეგმას.  სკოლის ადმინისტრაციას შემუშავებული აქვს ბიბლიოთეკარის თანამდებობრივი ინსტრუქცია-დებულება, ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები, რომელიც გამოკრულია თვალსაჩინო ადგილას. სკოლას გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები პერიოდიკზე (ახალი განათლება, ციცინათელა, ჩემი სკოლა).  სკოლა ადგილობრივი რესურსცენტრიდან სისტემატურად იღებს დამხმარე, მეთოდურ ჟურნალებს, გაზეთებსა და ბროშურებს. ბიბლიოთეკაში დევს ქსეროქსის აპარატი და კომპიუტერი, რომელიც ჩართულია ინტერნეტში. ბიბლიოთეკაში  წიგნები დალაგებულია ანბანური  და სისტემური პრინციპით. წიგნების აღრიცხვა ხდება ელექტრონული ბაზების მეშვეობით. არსებობს ინვენტარის წიგნი, სარეგისტრაციო ჟურნალი, მკითხველის ბარათები. ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნები დამუშავებულია საბიბლიოთეკო წესით, გამოკრულია ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები და სამუშაო გრაფიკი. ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველ სამუშაო დღეს 09.00-დან 17.00 საათამდე. სკოლას გაფორმებული აქვს  ხელშეკრულება ააიპ საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე (#2011-2/11-22.03.2011 წელი) სკოლა გადავიდა „openbiblio”-ს ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემის მოხმარებაზე.                      სკოლის ადმინისტრაცია ყოველწლიურად გამოყოფს 2000 ლარს ახალი მხატვრული ლიტერატურის შესაძენად.

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემიის ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

1.მკითხველთა უფლებები:

 • ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება აქვთ სკოლის მოსწავლეებს, პედაგოგიურ პერსონალს, სკოლის სხვა თანამშრომლებს და მოსწავლეთა მშობლებს (კანონიერ წარმომადგენლებს).

მკითხველს უფლება აქვს:

 • მიიღოს სრული ინფორმაცია ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის, ინფორმაციის წყაროს მოძიების, არჩევის და შერჩევის წესების შესახებ.
 • ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდიდან გაიტანოს ნებისმიერი დოკუმენტი 14 დღის ვადით;
 • უფასოდ ისარგებლოს ბიბლიოთეკის მომსახურებით;
 • მიიღოს მონაწილეობა ბიბლიოთეკის მიერ ორგანიზეულ ღონისძიებებში;
 • გაასაჩივროს სკოლის ადმინისტრაციაში ბიბლიოთეკარის უკანონო ქმედებები, რომლებიც მკითხველთა უფლებებს არღვევს.
 • სკოლის მოსწავლეები, კლასების მიხედვით, ინდივიდუალურად რეგისტრირდებიან ბიბლიოთეკართან. სკოლის თანმშრომლები, მოსწავლეთა მშობლები (კანონიერი წარმომადგენლები) ბიბლიოთეკართან გადიან რეგისტრაციას პირადობის მოწმობის წარდგენა აუციებელია.
 • თითოეულ მკითხველზე ივსება მკითხველის ანკეტა. ანკეტა არის დოკუმენტი, რომელშიც რეგისტრირდება დოკუმენტის გაცემის და ჩაბარების თარიღი.
 • ბიბლიოთეკაში დარეგისტრირებისას, მკითხველი ინფორმირებული უნდა იყოს ბიბლიოთეკის სარგებლობის წესების შესახებ, რომელიც უნდა დაადასტუროს მკითხველის ანკეტაზე ხელის მოწერით.
 • მკითხველზე დოკუმენტები გაიცემა (სახლში) 14 დღის ვადით. ერთდროულად გაცემული ეგზემპლარების რაოდენობა (სახელმძღვანელოების გამოკლებით) არ უნდა აღემატებოდეს 5 ც..
 • პერიოდული გამოცემები გაიცემა 7 დღის ვადით.
 • დოკუმენტის გაცემის ვადა შეიძლება გაგრძელდეს იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს მოთხოვნა სხვა მკითხველების მხრიდან.
 • სასწავლო და მეთოდური ლიტერატურა პედაგოგზე გაიცემა ვადით, რომელიც შეესაბამება სასკოლო – სასაწავლო პროგრამის ვადას. (აუცილებელია სასწავლო წლის დასაწყისში და ბოლოს ხელახალი რეგისტრაცია). ლიტერატურული ნაწარმოებები, რომლებიც ისწავლება პროგრამის შესაბამისად საგაკვეთილო პროცესში, გაიცემა პროგრამის სწავლების ვადის შესაბამისად.
 • ბიბლიოთეკის ფონდიდან, მკითხველისათვის (რომლისთვისაც მომსახურება არის ვადაგასული) დოკუმენტების მორიგი გაცემა იწარმოებს, მხოლოდ გატანილი დოკუმენტების დაბრუნების შემდეგ.

იშვიათი/ფასიანი წიგნები, ალბომები, დოკუმენტები, რომლებიც მხოლოდ ერთი ეგზემპლარით არის წარმოდგენილი ბიბლიოთეკაში და ინფორმაციის ელექტრონული მატარებლები სახლში წასაღებად არ გაიცემა.

2.მკითხველის პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

 • რეგისტრაციისას მკითხველი ვალდებულია მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია ბიბლიოთეკარს.
 • მკითხველი, რომელიც გადავიდა სხვა სკოლაში, გაირიცხა ან,და აღარ წარმოადგენს სკოლის თანამშრომელს ვალდებულია დააბრუნოს მასზე გაცემული ყველა დოკუმენტი ან აანაზღაუროს იგი.

მკითხველი ვალდებულია:

 • დააბრუნოს ბიბლიოთეკიდან გატანილი დოკუმენტები დადგენილ ვადაში;
 • არ გაიტანოს სკოლის ბიბლიოთეკიდან დოკუმენტები შესაბამისი აღრიცხვის/რეგისტრაციის გარეშე.
 • გაუფრთხილდეს ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდს (არ გააკეთოს დოკუმენტებში ჩანიშვნები, ხაზის გასმა, არ ამოხიოს და არ გაკეცოს ფურცლები);
 • დაიცვას ბიბლიოთეკაში სიჩუმე, არ დაარღვისო ხელმისაწვდომი წიგნადი ფონდის თროებზე განლაგების თანმიმდევრობა.
 • წიგნადი ფონდიდან წიგნის მიღებისას მკითხველი ვალდებულია (დაუყონებლივ) გულდასმით დაათვალიეროს და რაიმე სახის დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში შეატყობინოს ბიბლიოთეკარს, აღნიშნულთან დაკავშირებით ბიბლიოთეკარი ვალდებულია გააკეთოს შესაბამისი ჩანაწერი.
 • სკოლის ბიბლიოთეკის ფონდიდან დაკარგული დოკუმენტი ან,და დიკუმენტი რომელიც დაზიანებულია და აღდგენას არ ექვემდებარება უნდა შეიცვალოს მკითხველის მიერ იდენტური დოკუმენტით ან,და ბიბლიოთეკარის შეხედულებით ექვივალენტი დოკუმენტით.
 • სკოლის ბიბლიოთეკის ფონდიდან არსრულწლოვანი მკითხველის მიერ დაკარგული დოკუმენტი ან,და დოკუმენტი რომელიც დაზიანებულია და აღდგენას არ ექვემდებარება, უნადა შეიცვალოს მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ იდენტური დოკუმენტით ან ბიბლიოთეკარის შეხედულებით ექვივალენტი დოკუმენტით.

მკითხველი, რომელმაც დაარღვევია ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები, შეიძლება აეკრძალოს ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება  ბიბლიოთეკარის მიერ დადგენილი ვადით. განსაკუთრებული დარღვევისათვის მკითხველს ეკისრება ადმინისტრაციულ – დისციპლინარული, სამოქალაქო-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. 

3.ბიბლიოთეკარის მოვალეობა მკითხველთა მომსახურეობისას:

 • მოემსახუროს მკითხველებს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესების შესაბამისად, რომელიც გამოკრული უნდა იყოს ბიბლიოთეკაში (სამკითხველო დარბაზში) გაცნობისათვის ხელმისაწვდომ ადგილას.
 • შექმნას მკითხველთათთვის ბიბლიოთეკაში მუშაობის ხელსაყრელი პირობები.
 • არ გამოიყენოს სხვა მიზნებისათვი მკითხველის და მათი ინტერესების შესახებ ინფორმაცია, გარდა კვლევითი და საბიბლიოთეკო წარმოებისა.
 • მკითხველებს მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ბიბლიოთეკის ფონდში არსებული დოკუმენტების შესახებ.
 • დაეხმაროს მკითხველს საჭირო ლიტერატურის შერჩევაში.
 • უზრუნველყოს მკითხველი კატალოგების, კარტოთეკების, ბიბლიოგრაფიული და სამეცნიერო მასალებით გამოყენების შესაძლებლობით
 • სისტემატურად მოახდინოს მკითხველთა ინფორმირება ახლად მიღებული დოკუმენტების შესახებ.
 • სისტემატურად ადევნოს თვალყური წიგნადი ფონდიდან გაცემული დოკუმენტების დროულად დაბრუნებას, მკითხველების მიერ ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესებს.